IPA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION,

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN vzw

IPA

Wat is I.P.A.?

I.P.A. – afkorting van International Police Association – is een wereldwijde organisatie, maar vooral een internationale vriendenkring van politiemensen (de allergrootste op dat gebied) zonder onderscheid van rang, geslacht, ras, huidskleur, taal of religie. I.P.A. (be)staat los van (inter)nationale overheden en (andere) officiële politie-instanties, maar werkt daar uiteraard nauw mee samen. Dit verschilt evenwel van land tot land. In België bvb. is dat heden ten dage eerder beperkt. Er is op dat vlak in elk geval wettelijk of statutair niets voorzien. Veel hangt dan ook af van individueel engagement van leden (vaak gekoppeld aan hiërarchische en/of beleidsmatige inschikkelijkheid). I.P.A. is ook geen vakbond in de enge zin. Wij streven zeker het persoonlijk welzijn van elke politieambtenaar na, maar willen dit bereiken door een mondiaal samenhorigheidsgevoel onder wetsdienaars en ordehandhavers te creëren, veeleer dan door het verdedigen van en strijden voor hun individuele en collectieve rechten en belangen. Maar nog eens, de invulling hiervan kan verschillen van land tot land.

Geschiedenis in een notendop

I.P.A. werd in 1950 gesticht door een Brits sergeant, Arthur TROOP (1914-2000). De administratieve hoofdzetel (het International Administration Centre) bevindt zich momenteel nog steeds in Groot-Brittannië (Nottingham). Wij hebben vandaag de dag meer dan 375.000 leden in zowat 62 verschillende landen – aangeduid als 'nationale secties'. I.P.A. groeide eerst uit in West-Europa – België sloot bvb. al aan in 1953 (cfr. supra) – maar andere continenten volgden al snel. Tegenwoordig breiden we vooral uit in Aziatische en Afrikaanse landen, maar ook in nieuwe naties die ontstaan op het politieke wereldtoneel, dat uiteraard steeds in beweging is.

Leuze

I.P.A. heeft ook een eigen (internationaal) embleem, een eigen hymne, en – niet het minst belangrijke – een eigen leuze:

SERVO PER AMIKECO

Dit is Esperanto en betekent 'Dienen door vriendschap'. Deze slagzin werd met opzet in het Esperanto gecreëerd om juist de onafhankelijkheid van naties en taalgemeenschappen te benadrukken. Dit impliceert natuurlijk niet dat Esperanto ook de gangbare taal is binnen I.P.A. Terzake worden leden nergens regels opgelegd. Wel zijn er vier door voormeld internationaal secretariaat erkende talen (Engels, Duits, Frans en Spaans), waarin officieel wordt gecommuniceerd, de internationale nieuwsbrieven verschijnen en ter gelegenheid van mondiale conferenties simultaan wordt getolkt.

Erkenning & internationaal engagement

I.P.A. is door internationale organisaties als de UNESCO en de Europese Raad erkend als gesprekspartner. Wij worden geconsulteerd voor politie- en veiligheidsmateries met supranationaal karakter. I.P.A. onderschrijft te allen tijde in al haar handelen de Universele Verklaring van de rechten van de Mens, zoals in 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde landen waar de mensenrechten niet of onvoldoende worden gerespecteerd ook niet tot I.P.A. toetreden als nationale sectie.

Internationale website

De internationale website van I.P.A. is: www.ipa-iac.org Niet: www.ipa.com, want wij zijn een niet-commerciële, eerder gouvernementele organisatie, dus suffix: .org. En www.ipa.org blijkt helaas al ingepalmd te zijn door de International Prepress Association. 'iac' staat voor international administration centre (ons internationaal secretariaat – cfr. supra).

Internationaal bestuur & commissies

I.P.A. Internationaal wordt geleid door een internationaal bestuur, dat het Permanent Executive Bureau (PEB) wordt genoemd. Dat bestaat uit 8 leden die allen voor 3 jaar worden verkozen. Aan deze mandaten zijn ook vaste functies verbonden: internationale voorzitter, 3 internationale ondervoorzitters, een secretaris-generaal bijgestaan door een adjunct, alsook een internationale penningmeester eveneens bijgestaan door een adjunct.

Het PEB wordt ondersteund door 5 internationale commissies, elk voorgezeten door een lid van het PEB. In elke commissie zetelen afgevaardigden uit tal van leden-landen (nationale secties).

De 5 commissies zijn:

  • International Professional Commission (IPC) – professionele aangelegenheden
  • International Cultural Commission (ICC) – culturele aangelegenheden
  • International Social Commission (ISC) – sociale aangelegenheden
  • International Internal Commission (IIC) – wettelijke en statutaire aangelegenheden
  • International Commission for External Relations (ERC) – externe relaties

Internationale vergaderingen

Het PEB komt jaarlijks samen met delegaties uit alle nationale secties in een algemene ledenvergadering (het International Executive Council (IEC)), de hoogste autoriteit binnen I.P.A. Eenmaal om de 3 jaar worden daarbij ook de leden van het PEB ver/herkozen. In dat geval wordt dergelijke conferentie een World Congress (WC) genoemd. Deze internationale vergaderingen worden steeds georganiseerd door een (vooraf aangeduid) gastland. Tegenwoordig gebeurt dat meestal op het einde van de zomer (augustus – september). De afgevaardigden mogen ook (een onbeperkt aantal) bezoekers meebrengen (I.P.A.-leden en verwanten). Voor hen wordt dan door het gastland in een bezoekersprogramma voorzien (met dagelijkse tours, citytrips, etc.). Na de conferentieweek is er ook nog een zgn. Friendship Week. Dan maken de delegaties met hun bezoekers (tenminste degenen die zich voor dit bijkomende programma inschrijven) nog een uitgebreidere rondrit doorheen het gastland.

Opleidings- en vormingscentrum Gimborn (D)
I.P.A. voorziet zelf in (al dan niet gesubsidieerde) opleidingen en informatiesessies in het Duitse Gimborn (nabij Keulen), toegankelijk voor politiemensen over de gehele wereld. Meestal worden daar politie- en veiligheidsthema's behandeld met internationaal belang (mensenhandel, vrouwen- en kinderhandel, drughandel, fiscale fraude (witwassen, BTW-fraudes), wetgevingen die op elkaar moeten worden afgestemd, etc.).
De programma's zijn verkrijgbaar via hun website (www.ibz-gimborn.de) en natuurlijk ook op ons nationaal secretariaat (cfr. infra).

I.P.A. België

Onder impuls van een Antwerps politieman, Martin BECK, werd in 1953 de Belgische sectie opgericht (in 1990 juridisch een v.z.w. geworden). Wij waren één van de eerste aangesloten landen, en tellen vandaag de dag nog steeds een kleine 8.000 leden. Hierdoor behoren wij nog steeds tot de top-10 wat aantal leden betreft, en wij mogen onszelf zeker ook als één van de meest actieve leden-landen beschouwen.
In 2003 bekwamen we zelfs de titel van Koninklijke Sectie, die van Koningswege op aanvraag wordt toegekend aan verenigingen met een menslievend, vaderlandslievend of ander nobel doel, en die minstens 50 jaar bestaan.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.